Salgs- og leveringsbetingelser

 1. Ved underskrift af denne ordrebekræftelse udtrykker køberen sit entydige og eksplicitte samtykke til at købe produktet, som er en rå laboratoriedyrket diamant, der bliver fremstillet under højt tryk og temperatur, ved brug af kulstof og mikroelementer fra mennesker eller dyr baseret på hår eller aske leveret af køberen, og derefter slebet og formet til en diamant, kendt som ”Heart In Diamond” (i det følgende benævnt “produktet”) i overensstemmelse med beskrivelsen i ordrebekræftelsen samt disse vilkår og betingelser.
 2. På grund af produktets unikke skræddersyede karakter, accepterer køberen, at den nøjagtige farve på produktet vil være underlagt de variationer, der er opstået under produktionsprocessen, og følgende retningslinjer gælder:
  Orange-gul – kombination af forskellige toner og nuancer af gul og orange
  Grøn-gul – kombination af forskellige toner og nuancer af gult og grønt
  Klar/hvid – Produktet i denne indstilling kan bære let blå farvetone, og farven kan variere fra D til Z i GIA-skala
  Rød – kombination af forskellige toner og røde nuancer
  Blå – kombination af forskellige toner og blå nuancer
  Farvemætning af produktet kan variere fra svag til dyb.
 3. På datoen for underskrivelsen af ​​ordrebekræftelsen samt disse vilkår og betingelser, skal køberen foretage en forudbetaling på 100 procent af det samlede beløb af ordrebekræftelsen til virksomheden (ejer af varemærket Heart In Diamond eller dens autoriserede repræsentant) til fremstilling af produktet. Ordrebekræftelsen betragtes som accepteret af virksomheden, når der er modtaget en forudbetaling 100 procent af ordrens størrelse fra køberen.
 4. Virksomheden tilbyder en fortrydelsesperiode på 7 (syv) arbejdsdage fra datoen for underskrift af ordrebekræftelsen samt disse vilkår og betingelser, inden for hvilket tidspunkt ordrebekræftelsen kan annulleres og fuld refusion af forudbetalingen tilbagebetales af virksomheden. Køberen forstår, at anmodning om annullering af ordrebekræftelsen skal ske skriftligt og vil blive bekræftet af virksomheden skriftligt. Hår eller aske leveret af køberen til brug for produktion af produktet returneres af en autoriseret kurer eller kan afhentes personligt. Den fulde refusion udstedes kun, hvis det forudbetalte beløb er modtaget. Efter at fortrydelsesfristens udløb, og ordrebekræftelsen er blevet accepteret af virksomheden, tilbagebetales det forudbetalte beløb ikke til køberen, medmindre virksomheden ikke er i stand til at opfylde betingelserne i ordrebekræftelsen.
 5. Køber garanterer, at aske eller hår dele leveret af ham/hende med henblik på produktion af produktet, er i lovlig besiddelse af ham/hende og ikke er omfattet af tredjeparts krav. Køber garanterer, at der ikke kræves tilladelse fra tredjepart til at bruge aske eller hår til produktion af produktet. I tilfælde af krav og/eller uoverensstemmelser, der er knyttet til rettighederne af aske eller hår, anses køberen som ansvarlig og afregner alene alle omkostninger der måtte opstå for egen regning.
 6. Køberen anerkender hermed, at være indforstået med, at alle prøver af hår eller aske, der leveres med henblik på produktion af produktet, vil blive behandlet for at opnå mikroelementer fra et specifikt menneske eller dyr, som danner et personligt grundlag for produktet. Køberen accepterer og forstår, at i processen med produktion af produktet vil prøver ukonvertibelt miste deres oprindelige struktur og ikke længere kan returneres i deres oprindelige tilstand.
 7. Køber skal give virksomheden en portion hår eller aske. Dette kan indsamles af en virksomheds repræsentant mod forudgående aftale, leveres af køberen personligt eller sendes til den adresse, der er angivet i ordrebekræftelsen i en sikker forseglet beholder eller pose leveret af virksomheden. Virksomheden anbefaler på det kraftigste at sende pakken som værdiforsendelse, da Virksomheden ikke påtager sig noget ansvar for aske eller hår, der er mistet under transport fra Køber til Virksomheden.
 8. Køber forstår og accepterer, at aske eller hår vil blive behandlet af virksomheden i overensstemmelse med de interne procedurer, herunder, men ikke begrænset til: transport, analyse, ekstraktion af mikroelementer til brug for produktion af produktet, standby opbevaring osv.
 9. Køber anerkender at forstå følgende betingelser, der er beskrevet nedenfor og accepterer dem:
  – Produktionen af ​​produktet finder sted under forhold med høje temperaturer og tryk, svarende til diamantudvikling i jordskorpen; termobarisk udglødning eller BHT-behandling med henblik på en ændring af farve, hvor det er nødvendigt.
  – Hver diamant dyrkes individuelt og kan have indeslutninger.
  – Virksomheden vil bestræbe sig på at opnå produktion af en diamant i topkvalitet. I tilfælde af, at kvaliteten kun kan forbedres ved at reducere diamantens vægt, skal parterne koordinere deres yderligere aktiviteter i denne henseende.
  – Diamantens klarhed opfylder muligvis ikke købers ønsker eller ønsker fra tredjepart med interesse i ​​produktet.
  – Risikoen for tab af produktet i processen med dets oprettelse er meget lille, men eksisterer stadig.
  – For at sikre en vellykket produktion af produktet suppleres det kulstof, der udvindes fra køberens aske eller hår, med generisk rent kulstof.
 10. Ved at underskrive disse vilkår og betingelser anerkender køberen alle de risici, der er angivet i ovenstående klausuler som er relateret til fremstilling af produktet.
 11. Såfremt vægten af ​​det færdige produkt er mindre end angivet i ordrebekræftelsen, forpligter virksomheden sig til at reducere prisen på produktet i overensstemmelse med prislisten. Hvis vægten af ​​det færdige produkt er større end den, der er aftalt mellem parterne i ordrebekræftelsen, forpligter virksomheden sig til ikke at hæve prisen på produktet. Evt uoverensstemmelser mellem den faktiske vægt af produktet og det, der er aftalt mellem parterne i ordrebekræftelsen, kan ikke anses som overtrædelse af virksomhedens forpligtelser, og det kan heller ikke anføres som grund for annullering af købet.
 12. Køber forstår, at som følge af den komplekse teknologi involveret i produktionen af ​​produktet, kan produktet muligvis af forskellige grunde ikke produceres med succes. I tilfælde af, at processen af en eller anden grund mislykkes og resulterer i utilsigtet tab af produktet i produktionsprocessen, og hvis produktet ikke kan genoprettes fra de resterende materialer, vil virksomheden straks underrette Køber. Køber har valget mellem enten at levere yderligere materiale, og fortsætte bestræbelserne på at udvikle produktet, uden yderligere omkostninger for Køber eller at modtage fuld refusion af forudbetalingen. Køber anerkender hermed, at tilbagebetaling af den forudbetaling som køberen har betalt for produktet, dækker alle tab for Køber fuldt ud, og Virksomheden vil ikke kunne holdes ansvarlig overfor køberen eller tredjepart, der kan være direkte, indirekte eller potentielt forbundet med denne ordre, for enhver skade, hvad enten det er direkte eller indirekte. Køberen forstår, at selskabet under sådanne omstændigheder ikke kan returnere fremsendte materialer eller andre komponenter.
 13. Køber forstår, at som følge af den komplekse teknologi involveret i produktionen af ​​produktet, er mængden af ​​kulstof ekstraheret fra materialet muligvis ikke tilstrækkelig til en vellykket produktion af produktet. Køber forstår, at det ikke er muligt at vurdere om materialet indeholder tilstrækkelig mængde kulstof, før en prøveanalyse har fundet sted. Køber accepterer, at hvis mængden af ​​kulstof, der er udvundet fra materialet, betragtes af virksomheden som utilstrækkelig til en vellykket produktion af produktet, vil Køber blive tilbudt muligheden for at indsende yderligere materiale uden ekstra gebyr, eller få fuld refusion af det forudbetalte beløb i henhold til ordrebekræftelsen. Køber anerkender hermed, at tilbagebetaling af den forudbetaling som køberen har betalt for produktet, dækker alle tab for Køber fuldt ud, og Virksomheden vil ikke kunne holdes ansvarlig overfor køberen eller tredjepart, der kan være direkte, indirekte eller potentielt forbundet med denne ordre, for enhver skade, hvad enten det er direkte eller indirekte. Køberen forstår, at selskabet under sådanne omstændigheder ikke kan returnere fremsendte materialer eller andre komponenter.
 14. Køber forstår, at i tilfælde af tabet af materiale under transport til laboratoriet, vil virksomheden øjeblikkelig underrette Køber om tabet og give Køber mulighed for at indsende yderligere materiale uden ekstra gebyr, eller tilbyde Køber fuld refusion af det forudbetalte beløb. Køber anerkender hermed, at tilbagebetaling af den forudbetaling som køberen har betalt for produktet, dækker alle tab for Køber fuldt ud, og Virksomheden vil ikke kunne holdes ansvarlig overfor køberen eller tredjepart, der kan være direkte, indirekte eller potentielt forbundet med denne ordre, for enhver skade, hvad enten det er direkte eller indirekte. Køberen forstår, at selskabet under sådanne omstændigheder ikke kan returnere fremsendte materialer eller andre komponenter.
 15. Virksomheden kan i særlige tilfælde tilbyde køber at levere produktet i alternative former eller størrelser. Et sådant produkt eller tjeneste vil blive leveret efter konsultation med Køber og skal bekræftes skriftligt af virksomheden. Produkter, der er fremstillet efter særlige ønsker og aftaler, er ligeledes underlagt disse vilkår og betingelser
 16. På grund af produkternes høje værdi, accepterer Køber at levering udføres personligt af virksomhedens repræsentant eller ved at brug af sikre bud- eller kurertjenester.
 17. Køber anerkender, at anførte leveringstider kun er angivet som retningslinjer, og at Virksomheden forbeholder sig retten til at forlænge disse leveringsbetingelser, hvis det er nødvendigt eller krævet i forhold til fremstillingsprocessen. Køber vil blive underrettet om en forventet leveringsdato ved afgivelse af bestilling, og vil blive informeret regelmæssigt under produktionen af produktet.
 18. Der gælder følgende generelle retningslinjer for forventede leveringstider:
  – Orange-gul, gul-grøn og røde farver – 70-90 dage
  – Blå og hvide farver – 90-120 dage.
  – Montering af diamanter i smykkeartikler, inskription og GIA/EGL/IGI-certificering vil tilføje cirka 30 arbejdsdage til den forventede leveringstid.
 19. Virksomheden garanterer hermed, at produktet specificeres som en diamant og vil ledsages af følgende dokument: et ægthedscertifikat der bekræfter produktionen af ​​en personlig diamant og en diamantklassificeringsrapport.
 20. Produktet garanteres mod eventuelle defekter, der skyldes eller stammer fra synteseprocessen. Der ydes ikke garanti mod forsætlig skade, tab eller tyveri, brud som følge af misbrug eller ved anvendelse af høj temperatur eller højt tryk efter levering til køber. Naturlige indeslutninger, der opstår som et resultat af fremstillingsprocessen, betragtes ikke som fejl eller skader. Køber forstår, at såfremt diamanten skal monteres i smykkeartikler af egen valgt guldsmed, skal denne informeres om ikke at udsætte diamanten for direkte fakkelvarme og skal være dækket eller beskyttet af et varmeskjold.
 21. Da der er tale om specialfremstillede smykker, kan Virksomheden ikke påtage sig ansvaret for forkert ringstørrelse. Virksomheden anbefaler at bruge en lokal guldsmed for at fastslå den korrekte ringstørrelse, inden ordreafgivelse.
 22. Parterne er enige om, at intet i disse vilkår og betingelser eller i ordrebekræftelsen skal opfattes som et løfte eller garanti for et vellykket resultat af produktionen af produktet. Virksomheden forpligter sig til at gøre det der er nødvendigt for at opnå produktet med de egenskaber, der er angivet i ordrebekræftelsen.
 23. Den part, der overtræder sine forpligtelser, kan ikke holdes ansvarlig for nogen delvis eller fuldstændig manglende opfyldelse af sine forpligtelser i det følgende, hvis den blev forhindret i at opfylde sine forpligtelser af ekstraordinære omstændigheder eller omstændigheder, der ikke med rimelighed kunne forhindres, såsom handlinger af gud eller natur (force majeure)
 24. Disse vilkår og betingelser reguleres af Danmarks love.
 25. Disse vilkår og betingelser samt ordrebekræftelsen udgør den endelige og eneste gyldige aftale mellem parterne. Alle tidligere, samtidige, direkte eller indirekte eller andre arrangementer, forståelser, diskussioner osv. er ugyldige.
 26. Eventuelle tilføjelser eller ændringer af disse vilkår og betingelser og ordrebekræftelsen betragtes kun som gyldige, hvis de er foretaget skriftligt og underskrevet af begge parter eller autoriserede repræsentanter for parterne.

Information

MinDiamant.dk er en del af Viable Business Group ApS

Betaling

Vi accepterer betaling med bankoverførsel.

Beløb er tilgængelige i følgende valuta: Danish krone (DKK) – DKK. Moms er inkluderet i prisen.

Reklamation

Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation.

Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert betjening af produktet / ydelsen.

Returnering
Rettes henvendelse til og reklamationer sendes til:

Viable Business Group ApS
ATT: MinDiamant.dk
Bohrsvej 14
8600 Silkeborg
Der modtages ikke pakker sendt på efterkrav.

Refusion

Hvis der er aftalt refusion, så bedes I sende jeres bankoplysninger, så vi kan overføre det aftalte beløb.

Diverse

Der tages forbehold for prisfejl og andre taste, billede og import fejl der vedrøre produkterne på MinDiamant.dk.

Vi videresælger ikke personlige oplysninger til tredjepart.